Studium zawodowe

Policealne Studium Zawodowe

w Piszu (1-roczne)

     Kandydaci do studium przyjmowani są zgodnie z kolejnością składanych podań. Ilość uczniów oraz oddziałów ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły. Po ukończeniu Szkoły słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia Policealnego Studium Zawodowego w Piszu w języku polskim
i angielskim.

Zawody, w którym szkoła zamierza kształcić z dniem rozpoczęcia działalności:

ü Technik administracji    

ü Technik informatyk       

ü Technik technologii drewna       

 

ZAPEWNIAMY:

- nowoczesne metody kształcenia;

- doświadczoną kadrę w kształceniu dorosłych;

- własną dobrze wyposażoną bazę lokalową;

- miłą i przyjemną atmosferę;

- wydawanie bezpłatnie zaświadczeń do ZUS-u, KRUS-u;

- stypendia dla najlepszych słuchaczy!

- nie musisz mieć matury aby zapisać się do szkoły policealnej;

- nauka odbywa się w systemie zaocznym co 2 tygodnie;

- wsparcie zajęć dydaktycznych platformą edukacyjną;

- szkoły nie posiadają uprawnień szkoły publicznej.

OPŁATY:

Czesne miesięcznie wynosi tylko 145 zł.

  • WYMAGANE DOKUMENTY
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • kwestionariusz osobowy;
  • podanie do studium
  • zdjęcia format 3,5 x 4,5 cm (2 sztuki );
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,